Rõhuv enamus meie läbiviidavaid aktiivõppeprogramme rahastatakse läbi KIK Keskkonnateadlikkuse programmi.

Kõnealune programm on pidevas muutumises, muutuvad nii nõuded loodushariduskeskustele kui ka taotlemise vorm. Hetkel käimasoleva vooru (tähtajaga 16.03.2020) käigus on meie heameeleks olukord siiski veidi lihtsamaks ja loogilisemaks muutunud. Lühidalt, toetatakse kõikide haridusasutuste programme kogusummas 300 €. Ei ole piirangut transpordile, toimumiskohale või klassikomplektidele – see jääb haridusasutuse ja looduskeskuse kokku leppida ja otsustada.

Meie seltsi bussipartnerite kaudu mahuvad kõik programmid selle eelarve sisse, julgustame ka kaugemaid koole Lahemaale sõitma ja meie programmidest osas saama – mõistlik on ühendada 2 klassikomplekti või miks mitte päevane ringreis piirkonnas. Võtke meiega julgesti ühendust, pakume välja marsruudi ja tegevused!

Uue määruse järgi enam allkirjastatud kinnituskirja vaja pole, küll aga kooskõlastust hinna ja programmi läbiviimise kohta loodushariduskeskusega

Lisaks omafinantseerimise võimalusele on võimalik aktiivõppeprogramme ja looduslaagreid siduda erinevate suuremate või kauakestvamate projektidega, kombineerida väljasõite ning leida rahastamisvõimalusi teiste toetusprojektide allikatest.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Oluline on suunata elanikke keskkonnateadlikke valikuid ja otsuseid tegema. 

Taotlusi saab esitada kuni 16. märtsini 2020. Keskkonnateadlikkuse programmi eelarve on 2 100 000 eurot.  

2020. aasta taotlusvoorust toetatavad tegevused  

Toetust saab taotleda keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 22 lõike 3 punktide 1-3, lõike 4 punktide 1-3, lõike 5 ja lõike 6 punkti 2 alusel. 

 

Täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamine: 

  • kindlale teemale keskendunud üleriigilise erinevate tegevustega teavituskampaania korraldamine (§ 22 lg 3 p 1); 
  • festivali, messi korraldamine (§ 22 lg 3 p 2), toetus on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest; 

  • loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamine (§ 22 lg 3 p 3), toetus on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest. 

Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamine: 

  • põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemine loodus- ja keskkonnahariduskeskuste või keskkonnakaitse ja keskkonnakasutusega seotud ettevõtete aktiivõppeprogrammides (§ 22 lg 4 p 1). Toetust saab taotleda haridusasutus või selle pidaja. Toetus on kuni 300 eurot ühe rühma/klassi/õpigrupi kohta transpordi ja õppeprogrammi kulude katteks (summa jagunemine transpordi ja programmi vahel ei ole kindlaks määratud). Omafinantseering ei ole selle tegevuse alt kohustuslik.  

  • õppepäeva ja/või laagri korraldamine põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele ning looduse valdkonna huvikooli õpilastele (§ 22 lg 4 p 2). Taotleja saab olla haridusasutus, selle pidaja või huvikool. Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest. 

  • Keskkonnaministeeriumi veebilehel prioriteetsena nimetatud loodus- või keskkonnateemat käsitleva projekti elluviimine üldharidusasutuses vähemalt ühe õppeveerandi vältel (§ 22 lg 4 p 3). Projekti kohustuslikud elemendid on teema seostamine kohalike ja globaalsete oludega, projektis osalejate käitumisharjumuste seostamine projekti teemaga, teema lõimitus eri eluvaldkondadega, haridusasutuste õpetajate keskkonnahariduslik täiendusõpe, koostööoskuse arendamine, projekti tulemuste visualiseeritud väljund ja selle esitlemine. Taotlejaks saab olla haridusasutus ning eelkõige oodatakse selle tegevuse alt taotlema lasteaedu. Omafinantseering ei ole selle tegevuse puhul kohustuslik. 

Teabekandjate loomine: 

  • meediatoote, ajutise näituse, õppematerjali või trükise loomine ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemine (§ 22 lg 5). Toetuse raames valmivad telesaated peavad olema järelvaadatavad ja raadiosaated järelkuulatavad. Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest. 

Koostöö edendamine üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil: 

  • säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimine ja nendega seotud tegevused (§ 22 lg 6 p 2).  

Mitmed haridusasutused on meid külastanud ka kas omaosaluse läbi (lasteaedade programmid) või mõne eraldiseisva eelarve läbi. Oleme selles osas paindlikud ning palume julgesti ühendust võtta.