Rõhuv enamus meie läbiviidavaid aktiivõppeprogramme rahastatakse läbi KIK Keskkonnateadlikkuse programmi.

Kõnealune programm on pidevas muutumises, veidi muutuvad nii nõuded loodushariduskeskustele kui ka taotlemise vorm. Hetkel käimasoleva vooru käigus on meie heameeleks olukord siiski veidi lihtsamaks ja loogilisemaks muutunud. Lühidalt, toetatakse kõikide haridusasutuste programme kogusummas 300 €. Ei ole piirangut transpordile, toimumiskohale või klassikomplektidele – see jääb haridusasutuse ja looduskeskuse kokku leppida ja otsustada.

Meie seltsi bussipartneri kaudu mahuvad kõik programmid selle eelarve sisse, julgustame ka kaugemaid koole Lahemaale sõitma ja meie programmidest osas saama – mõistlik on ühendada 2 klassikomplekti või miks mitte päevane ringreis piirkonnas. Võtke meiega julgesti ühendust, pakume välja marsruudi ja tegevused!

Uue määruse järgi enam allkirjastatud kinnituskirja vaja pole, küll aga kooskõlastust hinna ja programmi läbiviimise kohta loodushariduskeskusega

Lisaks omafinantseerimise võimalusele on võimalik aktiivõppeprogramme ja looduslaagreid siduda erinevate suuremate või kauakestvamate projektidega, kombineerida väljasõite ning leida rahastamisvõimalusi teiste toetusprojektide allikatest.

TAOTLUSVOOR ON AVATUD 11. jaanuar kuni 1. märts 2021.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaama, et inimene on osa loodusest, loodus on majanduse ja kultuuri alus ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmi raames toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine.

Toetatavad tegevused 2021 voorust 

Toetust saab taotleda keskkonnaministri määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ § 22 lõike 3 punktide 1-3, lõike 4 punkti 2, lõike 5 ja lõike 6 punktide 1 ja 2 alusel.

Keskkonnateadlikkuse programmi eelarve on 1 850 000 eurot, mis sisaldab ka teise vooru õppeprogrammide vahendeid (teine voor õppeprogrammidele on plaanis aprillis 2021).

Täiskasvanute ja perede keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetame: 

  • kindlale teemale (kliimateadlikkus ja selle edendamine, jäätmete vähendamine ja liigiti kogumine ning elurikkus) keskendunud üleriigilise erinevate tegevustega teavituskampaania korraldamist (§ 22 lg 3 p 1);
  • festivali, messi korraldamist (§ 22 lg 3 p 2), toetus on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest;
  • loodusõhtu, -hommiku, -retke korraldamist (§ 22 lg 3 p 3), toetus on kuni 50% projekti abikõlblikest kuludest.

Üldharidussüsteemi õpilaste keskkonnateadlikkuse suurendamiseks toetame:

  • õppepäeva ja/või laagri korraldamist gümnaasiumiõpilastele ning laagri korraldamist looduse valdkonna huvikooli õpilastele (§ 22 lg 4 p 2). Taotleja saab olla haridusasutus, selle pidaja või huvikool. Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest.

NB! Selles voorus ei saa esitada taotlusi põhikooli laagrite korraldamiseks. Põhikoolile on suunatud õppeprogrammides osalemise toetus, mille voor toimub eraldi kevadel.

Teabekandjate loomise osas toetame: 

  • meediatoote loomist ja sihtrühmale kättesaadavaks tegemist (§ 22 lg 5). Toetuse raames valmivad telesaated peavad olema järelvaadatavad ja raadiosaated järelkuulatavad. Toetus on kuni 75% projekti abikõlblikest kuludest.

Koostöö edendamise osas üleriigilisel või rahvusvahelisel tasandil toetame: 

  • loodus- ja keskkonnahariduskeskuste võrgustiku koostöö arendamist, sealhulgas säästvat arengut toetava hariduse alal täienduskoolituste korraldamist keskkonnahariduse spetsialistidele ning arendusprojektide elluviimist;
  • säästvat arengut toetava hariduse alal üleriigilise haardega rahvusvaheliste projektide või programmide koordineerimist ja nendega seotud tegevusi (§ 22 lg 6 p 2). Taotlusi oodatakse nende tegevuste osas, mis on suunatud üldharidussüsteemi õpilastele.

NB!

  • Toetuse taotlemine põhikooli klassi ja lasteaia koolieelikute rühma osalemiseks aktiivõppeprogrammides toimub eraldi vooruna 2021. aasta kevadel (eeldatavasti aprillis). Toimub ka eraldi infopäev!
  • Üldnõuded taotlejale ja toetuse saajale on sätestatud määruse paragrahvides 6 ja 7 ning üldised toetuse osakaalud § 8. Projekti kulude abikõlblikkuse üldtingimused on sätestatud määruse paragrahvides 11-17.
  • Iga projekti taotlus saab vastata ainult ühele konkreetsele määruse punktile.

Toetuse info ja ajakava

Kes saavad toetust? 

Keskkonnaprogrammist saavad toetust taotleda kohaliku omavalitsuse üksused, äriühingud, keskkonnakaitsega tegelevad asutused, mittetulundusühingud, sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja füüsilisest isikust ettevõtjad.

Mille alusel saab toetust  taotleda?  

Toetust saab taotleda keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ alusel. Toetatakse tegevusi kalanduse, veemajanduse, merekeskkonna, looduskaitse, metsanduse, atmosfääriõhu kaitse, ringmajanduse ja keskkonnateadlikkuse programmis. Täpsemad toetatavad tegevused on toodud KIK veebilehel valdkondlike programmide tegevuste jaotuses.

Millal taotlus esitada? 

Taotlusi võtame taotlusi vastu 1-2 kaks korda aastas. Taotluste esitamise tähtaeg kuulutatakse välja KIKi veebilehel vähemalt 30 kalendripäeva enne taotluste esitamise tähtpäeva.

Kuhu taotlus esitada? 

Projekti taotlus koostatakse ja esitatakse infosüsteemis KIKAS.

Mitmed haridusasutused on meid külastanud ka kas omaosaluse läbi (lasteaedade programmid) või mõne eraldiseisva eelarve läbi. Oleme selles osas paindlikud ning palume julgesti ühendust võtta.