Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetus

Toetuse info

Keskkonnaministri määruse „COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks ette nähtud toetusmeede loodus- ja keskkonnahariduskeskustele eesmärk on toetada keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid ja sihtasutusi COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud mõjude leevendamisel seoses eriolukorraga kaasnenud liikumispiirangute tõttu keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide ärajäämisega. 

Toetuse eesmärk on, et loodus- ja keskkonnahariduskeskused jätkaksid tegevust ja teenuste osutamist ka peale kriisi.

Taotleja ning talle esitatavad nõuded

Toetust saab E-toetuse keskkonnas taotlema hakata alates 1. juunist ning taotlusvooru tähtaeg on 15. juuni 2020 kell 17. 

Toetust saavad taotleda keskkonnahariduse valdkonnas tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes pakuvad üldharidussüsteemi õpilastele süsteemset ja juhendatud loodusteaduslikel alustel riiklikku õppekava toetavaid aktiivõppeprogramme.

Nõuded taotlejale:

  • Toetuse taotleja peab olema ennast registreerinud keskusena ning programmide pakkujana keskkonnahariduse portaalis www.keskkonnaharidus.ee hiljemalt 2020. aasta 1. märtsiks. 
  • Keskuse poolt pakutavad programmid peavad olema läbinud Eesti Keskkonnahariduse Ühingu poolt korraldatava programmide kvaliteedihindamise. Juhul kui need seda veel ei ole, siis enne taotluse esitamist tuleb programmid hindamiseks esitada (võtta ühendust oppeprogrammid@gmail.com). 
  • Programmide läbiviijad keskustes peavad olema viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt ühe koolituse, mis nende tegevust programmide läbiviimisel toetab. Arvesse lähevad viimase viie aasta jooksul läbitud koolitused, mille teemaks on olnud õppimise toetamine (nt õppemetoodikad; õppematerjalide loomine ja kasutamine; üldpädevuste kujunemise toetamine; õppimine ja areng jm) või otseselt programmi sisu puudutavad teemad. Samuti arvestame asjakohase tasemeõppega. Seminarid, konverentsid ja konverentside töötoad ei kuulu koolituste alla. 
  • Taotleja suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega pankrotiseaduse kohaselt nimetatud ajutist pankrotihaldurit või kohtuotsusega välja kuulutatud pankrotti või kehtivat äriregistrist kustutamise hoiatust. 
  • Seisuga 12. märts 2020 puuduvad riiklike maksude maksuvõlg või maksuvõla tasumine on ajatatud. 
  • Toetuse taotlemise ajal puuduvad tähtajaks esitamata maksudeklaratsioonid ja majandusaasta aruanded. 
  • Taotlejal ei tohi olla seoses saadud toetustega varasemaid täitmata kohustusi. Täitmata kohustustena on silmas peetud nii täitmata rahalisi kohustusi kui ka näiteks mõne eelneva rahastamismeetme kasutamise aruande õigeaegselt mitteesitamist. 

Taotluse esitamine ja toetuse summa

Taotlused tuleb esitada elektrooniliselt E-toetuse süsteemi kaudu, kuhu saab sisse logida ID-kaardi või Mobiil-IDga. Taotlusvooruks valige „Loodus- ja keskkonnahariduskeskuste toetusmeede.“

Taotluses tuleb esitada info pakutavate keskkonnahariduslike aktiivõppeprogrammide ja juhendajate koolituste kohta. Täpsema info esitamiseks palume täita tabel „Programmid ja juhendajad” (paremal lehe ääres) ning lisada see taotluses sisu lehele.

Toetuse maksimumsumma on iga keskuse kohta välja arvestatud, võttes aluseks KIKi keskkonnaprogrammi 2018-2020 taotlusvoorude andmed ning tingimust, et keskus on pakkunud programme sel perioodil vähemalt kahel aastal. Konkreetse summa oma keskuse kohta leiab tabelist „Toetuste summad keskuste kaupa” (paremal lehe ääres). Toetust võib küsida ka väiksemas summas, kui abikõlblikus perioodis sellises summas kulusid ei teki. 

Toetuse kasutamise periood ja tingimused

Toetust on võimalik kasutada 12. märts 2020-31. detsember tekkivate kulude katteks (nt keskuse kommunaalkulud, töötasud, programmide läbiviimiseks vajalike vahendite soetus jms).

Toetuse maksab KIK välja pärast positiivse rahastusotsuse tegemist toetuse saaja poolt esitatud maksetaotluse alusel, mis tuleb esitada e-toetuste süsteemi kaudu.

Toetuse arvelt kaetavate kulude osas tuleb pidada projektipõhist raamatupidamist ning toetuse kasutamise kohta tuleb esitada e-toetuste süsteemis ühe kuu jooksul peale projekti lõppu (hiljemalt 31.01.2021) aruanne. Aruandes tuleb ära näidata üldiselt, milleks toetust kasutati ning milliste tegevustega on projektis näidatud perioodil panustatud keskuse jätkusuutlikku tegevusse. Aruande lisana tuleb esitada raamatupidamise väljavõte tehtud kulude kohta.